Over het ECW

Wie zijn wij?

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig kenniscentrum, dat gemeenten technisch, economisch en wat betreft duurzaamheid ondersteunt bij de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen in wijken en buurten. Dat doet het ECW onder meer met de Leidraad (met als onderdelen de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse), factsheets, diverse andere producten en een Helpdesk. Het ECW werkt nauw samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Het ECW is een initiatief van de sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord.
 

Voor wie doen wij dit?

Het ECW is er primair voor de ambtenaren en bestuurders van gemeenten. Bij de aanpak voor aardgasvrije wijken hebben gemeenten de regierol. Gemeenten stellen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vast. In een uitvoeringsplan wordt de transitievisie warmte verder concreet gemaakt.
 

Waarom doen wij dit?

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat in totaal om bijna zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. In 2050 moet de verduurzaming een feit zijn. Voor 2030 is in het Klimaatakkoord afgesproken dat anderhalf miljoen woningen en andere gebouwen verduurzaamd worden. Gemeenten hebben bij het maken van de afspraken in het Klimaatakkoord aangegeven behoefte te hebben aan uniforme en betrouwbare informatie die hen helpt bij het opstellen van een transitievisie warmte.
 

Hoe zijn wij georganiseerd? 

Het Expertise Centrum Warmte kent in zijn organisatie een Stuurgroep en een Adviesraad. In de Stuurgroep hebben zitting vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de Adviesraad zijn vertegenwoordigd: Netbeheer Nederland, Energie Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Techniek Nederland, Aedes, TNO, Expertgroep Energietransitierekenmodellen (EG ETRM), het Economisch Instituut voor de Bouw, Bouwend Nederland en Stichting Warmtenetwerk. De uitvoering is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 

 

 
 
Cookie-instellingen