Over het ECW

Wie zijn wij:

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) is er voor gemeenten. Het is een deskundig en onafhankelijk kenniscentrum, dat gemeenten ondersteunt op technisch, economisch juridisch en duurzaamheidsvlak als het gaat om de warmtetransitie van de Nederlandse woningen en gebouwen. Dat doet het ECW onder meer met de Leidraad (met als onderdelen de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse), de Handreiking Marktordening, factsheets en een helpdesk met maatwerkondersteuning door een expertpool (in opbouw). Het ECW werkt nauw samen met het Programma Aardgasvrije Wijken en het Nationaal Programma RES. Het ECW is een initiatief van de sectortafel gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord.
 

Voor wie doen wij dit:

ECW is er primair voor de ambtenaren en bestuurders van gemeenten. Bij de aanpak voor aardgasvrije wijken hebben gemeenten de regierol. Gemeenten leveren uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op. In een uitvoeringsplan op wijkniveau wordt de Transitievisie Warmte verder concreet gemaakt.
 

Waarom doen wij dit:

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat in totaal om bijna zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. In 2050 moet de verduurzaming een feit zijn. Voor 2030 is in het Klimaatakkoord afgesproken dat anderhalf miljoen woningen en andere gebouwen geïsoleerd en/of aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben bij het maken van de afspraken in het Klimaatakkoord aangegeven behoefte te hebben aan uniforme en betrouwbare informatie die hen helpt bij het opstellen van een Transitievisie Warmte.
 

Hoe wij georganiseerd zijn: 

Het Expertise Centrum Warmte kent in zijn organisatie een Stuurgroep ECW, een Adviesraad en een nationaal bureau voor de uitvoering: RVO.nl.
In de Stuurgroep ECW hebben zitting vertegenwoordigers van VNG, IPO, de UvW, de Ministeries EZK en BZK, RVO.nl en PBL. 
In de Adviesraad ECW hebben zitting: Netbeheer Nederland, Energie Nederland, NVDE, Techniek Nederland, Aedes, TNO, EG ETRM, EIB, Bouwend Nederland en Stichting Warmte-netwerk.

De Projectgroep ECW bereidt de overleggen van de Stuurgroep en Adviesraad voor.